7.2 FUNCTIES

.

7.2.1 FUNCTIES EN DE NIEUWE SCHOLINGSSTRUCTUUR

De nieuwe scholingsstructuur steigerbouw heeft met name betrekking op medewerkers die betrokken zijn bij het monteren, demonteren en inspecteren van steigers. Medewerkers die -onder veilige omstandigheden- uitsluitend logistieke handelingen verrichten op de bouwplaats of op de site, zoals bijvoorbeeld “bouwplaatsopruimers”, vallen niet binnen de scope van deze scholingsstructuur.

De Hulpmonteur Steigerbouw assisteert bij (de-)montagewerkzaamheden, waarbij door hem nog geen steigers zelfstandig mogen worden gemonteerd of gedemonteerd. Als hij assisteert bij (de) montagewerkzaamheden, betreft dit uitsluitend eenvoudige steigers van categorie 1, onder toezicht van óf de monteur, óf de 1e monteur óf de voorman.

De toekomstige Hulpmonteur Steigerbouw beschikt bij aanvang over VCA, basiskennis steigerbouw en moet zich registreren als “Aspirant hulpmonteur” bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte. De Aspirant Hulpmonteur monteert of demonteert niet. Na uiterlijk 1 jaar, heeft hij de opleiding tot Hulpmonteur Steigerbouw gevolgd, beschikt over het certificaat Hulpmonteur Steigerbouw en is dan als zodanig geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Behaalt hij dit certificaat niet, wordt hij uitgeschreven bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte en kan hij de functie niet meer uitoefenen.

 Categorie Moeilijkheidsgraden
1 Standaard configuratie RS
Bedrijfsconfiguratie  / Fabrikantconfiguratie
2 Afwijkende configuratie
3 Speciale configuratie
4 Uitzonderlijke configuratie
7.21 Categorie-indeling volgens moeilijkheidsgraad (zie ook paragraaf 2.3)

De Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige steigers van categorie 1 en mag onder toezicht van minimaal een 1e Monteur complexe steigers monteren.

 

Steigerbouwbedrijf

Opdrachtgever /

Steigergebruiker /

Steigerbouwbedrijf

Steigergebruiker

Functieniveau

Monteren

Overdragen

Hulpmonteur

Categorie 1: onder toezicht

-

Inspecteur

Toezichthouder

Monteur

Categorie 1:

-

1e Monteur

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 1, 2 en 3

1e monteur met minimaal 5 jaar ervaring én Steigerinspecteur

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 4 met constructeur

Voorman

Categorie 1, 2, 3 en 4

Categorie 1, 2 en 3

Categorie 4 met constructeur

7.22 Vereiste functieniveaus bij monteren en overdragen van steigers, alsmede bij inspectie en toezicht

 

De 1e Monteur Steigerbouw monteert en demonteert zelfstandig eenvoudige en complexe steigers. Hij is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren.

Voor bedrijven die niet beschikken over de functie van voorman geldt, dat de oplevering van steigers mag plaatsvinden door een gediplomeerde/gecertificeerde 1e Monteur die tevens de taak van “Steigerinspecteur” uitoefent. Hiertoe is hij is in het bezit van het certificaat Steigerinspecteur en beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in deze functie. Hij is evenals de voorman gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De Voorman Steigerbouw voert dezelfde steiger-technische handelingen uit als de 1e Monteur Steigerbouw. Hij beschikt aanvullend over competenties met betrekking tot steigerinspectie, leidinggevende-, communicatieve-, management- en administratieve vaardigheden. De voorman is gerechtigd om zelfstandig steigers tot en met categorie 3 op te leveren en steigers van categorie 4 in aanwezigheid van de constructeur.

De overige functies die nauw verwant zijn aan de steigerbouw zijn in dit verband:

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw en de Toezichthouder Steigergebruik zijn beide functies die in eerste instantie betrokken zijn bij de opdrachtgever, of die partij in de keten waaraan de steiger formeel wordt/is overgedragen. Deze taak kan door de opdrachtgever formeel zijn neergelegd bij het montagebedrijf of bij een derde deskundige partij.

De Steigerinspecteur / Inspecteur van het steigerbedrijf / Inspecteur Steigerbouw is verantwoordelijk voor de overname van de steiger. Hij houdt zich bezig met de inspectie van steigers en het vrijgeven ervan. Omdat deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen (categorie 1, 2, 3 en 4). Hij communiceert met het steigermontagebedrijf, op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Daarom wordt -mede op basis van de vastgelegde kerntaken, competenties en eindtermen- vereist dat hij beschikt over het certificaat “Steigerinspectie”.

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik.
 

7.2.2 DESKUNDIGHEID OF VAKBEKWAAMHEID DOOR DIPLOMERING OF PERSOONSCERTIFICERING

Het uitgangspunt dat de scholingsstructuur hanteert is het objectief aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid. Daartoe bestaan er drie mogelijkheden:

  • een MBO-diploma, afgegeven namens de overheid door het ROC
  • een Vakbekwaamheidsdiploma EVC, afgegeven door Kenniscentrum EVC
  • een certificaat volgens ISO 17024 (persoonscertificaat), afgegeven namens de Stichting Veilig Werken Op Hoogte door een erkende Certificerende Instantie.

Er zijn twee wegen om in het bezit te komen van een MBO-diploma:

  • Deelname aan de Beroeps Begeleidende Leerweg bij een ROC en het Opleidingsbedrijf Steigerbouw of individueel leerbedrijf. Dat is het volgen van de MBO-opleidingen niveau 2 en 3, waarbij relevante praktijkervaring wordt opgedaan (leren/werken)
     
  • Deelname aan een EVC-traject, zoals dat via het EVC-centrum Bouw & Infra (zelfstandig onderdeel van Volandis) kan worden aangevraagd. Het traject geeft ervaren monteurs de kans om zonder opleiding of training de deskundigheid en vakbekwaamheid aan te tonen.

Er is één weg om in het bezit te komen van een persoonscertificaat :

  • Het volgen van trainingen/cursussen bij commerciële opleiders, in combinatie met relevante praktijkervaring en afgesloten met onafhankelijke examinering door één van de door de Certificerende Instantie erkende examenbureaus.

 

7.2.2.1 BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG EN MBO-DIPLOMA

De meest complete wijze om tot volwaardige en erkende vakdiploma’s te komen, is via de Beroeps Begeleidende Leerweg (leer-werktraject). Dit wordt ten behoeve van de steigerbranche gefaciliteerd door het Opleidingsbedrijf Steigerbouw, een onafhankelijk branche-initiatief voor de steigerbouw, in samenwerking met het ROC. Hierbij vindt de theoretische opleiding periodiek in de regio plaats, waarbij de aspirant (1e) Monteur tegelijkertijd onder leiding van een erkende leermeester praktijkervaring opdoet bij het leerbedrijf. De kandidaat is vanaf de eerste dag volwaardig werkzaam bij het montagebedrijf.

Ter verkrijging van een officieel MBO-diploma worden kennis, praktijkervaring en vaardigheden met betrekking tot steigermontage door middel van eindtermen getoetst, alsook de zogenoemde “AVO-vakken” (Algemeen Vormend Onderwijs), zoals rekenen en taalvaardigheid. Het diploma bevestigt objectief dat de monteur voldoet aan de vereiste competentieprofielen en de uitgangspunten van de kwalificatiedossiers.

Het MBO-diploma bestaat alleen voor Monteur Steigerbouw (MBO-2) en 1e Monteur Steigerbouw (MBO-3).

In het geval van MBO-diploma’s is persoonscertificering niet meer noodzakelijk. Een diploma is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en geldig voor het leven. Er wordt wél vanuit de Stichting Veilig Werken Op Hoogte gewerkt aan een systematiek, waarbij de gediplomeerden periodiek kunnen worden bijgeschoold over actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

7.2.2.2 ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES EN MBO-DIPLOMA OF VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA

Ervaren steigermonteurs kunnen gebruik maken van de EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) om door ervaring opgedane kennis en kunde aan te tonen. Daarvoor kunnen kandidaten zich (laten) aanmelden bij het EVC Centrum Bouw & Infra. De kandidaat kan –na eventuele aanvullende scholing- op deze wijze het Ervaringscertificaat behalen dat kan leiden tot het MBO-diploma. Deze wijze van erkennen heeft niet alleen betrekking op de aantoonbaarheid van steiger-technische kennis en vaardigheden, maar ook op de eerder genoemde AVO-vakken.

Erkenning verworven competenties en vakbekwaamheidsdiploma

De mogelijkheid bestaat dat een ervaren steigermonteur wél aantoonbaar beschikt over steiger-technische kennis en vaardigheden, maar niet de AVO-vakken beheerst. In dát geval wordt bij goed gevolg door het EVC-centrum Bouw & Infra een document verstrekt dat de waarde heeft van een branchecertificaat, een zogenoemd “vakbekwaamheidsdiploma”.
 

7.2.2.3 TRAINING/CURSUSSEN EN PERSOONSCERTIFICERING (VOLGENS ISO 17024)

Een andere wijze om vakbekwaamheid te verwerven en aan te tonen, is het behalen van een persoonscertificaat. Er wordt echter geen aandacht besteed aan de algemeen vormende vakken. Deze opleidingen concentreren zich op de theoretische kennis en praktische vaardigheden. De examens dienen objectief oordeel te geven van de vakbekwaamheid van de kandidaten.

In de recent opgestelde eind- en toets-termen spelen ook gedragscomponenten inzake veilig werken een belangrijke rol. De branche stelt als voorwaarde dat de examens worden afgenomen “conform” het regime van persoonscertificering volgens ISO 17024. Om de kwaliteit van de certificering, de onafhankelijkheid en de uniformiteit van certificering te garanderen, wordt samengewerkt met een toezichthoudende en –bij voorkeur internationaal- erkende Certificerende Instantie.
 

7.2.2.4 KEUZEDELEN EN MODULES

Een MBO - opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de kandidaat zich verbreden of verdiepen. In het geval van steigerbouw is al langer voorzien in het basisdeel en het profieldeel: op die wijze zijn de MBO - opleidingen verzorgd en de diploma’s tot dusverre verstrekt. De keuzedelen hebben betrekking op Industrie, Offshore en Bouw/ondersteuningen.

Ook voor de trainingen/cursussen die leiden tot persoonscertificaten is gekozen voor een vergelijkbare opzet: basisscholing, eventueel aangevuld met modules. Een nadere specialisatie naar Industrie, Offshore of Bouw/ondersteuningen. Het is aan de betreffende sector in hoeverre deze aanvullende aantoonbare vakbekwaamheid vereist is. 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 7. SCHOLINGSSTRUCTUUR STEIGERBOUW 7.2 Functies