8. Termen en Definities

[Klik hieronder op de betreffende letter]


aanbinder zie korteling

aarding klem met beschermleiding welke wordt vastgemaakt aan de steiger door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf zodat veilig gewerkt kan worden met elektrische apparaten

a-blad in brochures gedocumenteerde afspraken tussen werkgevers en werknemers in de bouw m.b.t arbo-onderwerpen die in de bouw-cao zijn bekrachtigd

Aboma zakelijke dienstverlener voor keuringen, inspecties, taxaties van materieel, begeleiden van arbobeleid van bouwbedrijven en certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen

Abomafoon praktische uitwerking van een onderwerp in het kader van het vademecum voor veiligheid in de bouw van Aboma + Keboma

afbakening het afzetten van de werkplek ter visualisatie van de gevaarlijke plekken zowel voor werknemers als voorbijgangers

afdichting voorziening om weers-onafhankelijker gebruik te kunnen maken van een steiger

afstandhouder steigerpijp met kopbescherming die ervoor zorgt dat de steigerconstructie niet tegen het bouwwerk kan vallen

ankerbuis zie ankerpijp

ankerpatroon zie verankeringspatroon

ankerpijp onderdeel van de verankeringsconstructie

arbobesluit Geeft organisatie-, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften m.b.t. concrete onderwerpen

arbobeleidsregel geeft nadere invulling van voorschriften uit Arbowet en besluit die voor de Inspectie SZW als inspectiemaatstaf gelden.

Arbouw kennis- en service-instituut voor verbeteren van arbeidsomstandig-heden in bouwnijverheid, stelt A bladen op

arbowet vermeldt hoe werkgevers de werknemers moeten beschermen tijdens hun werkzaamheden en de instructie over de PBM’s en dat werknemers zich aan instructies moeten houden en de benodigde PBM’s moeten gebruiken (arbeidsomstandig-hedenwet)

baddinghouten balk van ca. 60 x 160 mm

bajonetlasverbinding laskoppeling die één geheel vormt met steigerpijp en ook trek kan opnemen

banden stalen strip aanbrengen voor kopbescherming van een steigerdeel;

bandeleerapparaat gereedschap om te bandeleren

bandeleerband stalen of kunststof band om te bundelen

bandeleren bundelen van materiaal met bandeleerband

balkhaakkoppeling zie koppeling

balkkoppeling zie koppeling

ballast zie contragewicht

bedrijfsconfiguratie een door een bedrijf gestandaardiseerde bouwvorm van een steiger die toegepast kan worden op verschillende locaties en waarvan het desbetreffende bedrijf (steigerleverancier, steigerbouwbedrijf, aannemingsbedrijf etc.) tekening en berekening beschikbaar heeft en/of stelt

beginstaander eerste staander die geplaatst wordt bij montage

belasting last waaraan een steiger-constructie is onderworpen

belastingfactor partiële factor waarmee representatieve waarde van een belasting moet worden vermenigvuldigd om rekenwaarde van die belasting te verkrijgen

belastingklasse onderscheid in 6 verschillende klassen, meest voorkomend zijn klassen 2 en 4, respectievelijk de lichte en zware steiger

beleidsregel nadere uitleg van bepaalde artikelen van een besluit

besluit nadere uitwerking van een wet

bevoorraden inhijsen van benodigd steigermateriaal nabij werkplek

bevoorradingssteiger zie opslagsteiger

bijzondere steiger waarvan constructie afwijkt van de standaardconfiguratie, zoals omschreven in geldende normbladen

binnenvlak verticale steigervlak aan gevelzijde, evenwijdig aan binnenstaanders

boormachine gereedschap voor aanbrengen van geboorde verankeringen in steen, beton of hout

bordes Een tussenvloer bij bordestrap die hierdoor wordt onderbroken

bordestrap stalen, aluminium of houten bomen voorzien van treden, voor het bereiken van een hoger of lager gelegen bordes

borgklem zie slipkoppeling

borgpen pen die door gaten van staanders wordt gestoken t.b.v. borging

boutkoppeling zie koppeling

bouwen zie montage

bouwlift platform voor het verticaal vervoeren van goederen

bovenleuning zie heupleuning

breekslag volwaardige slag tussen twee werkvloeren, echter zonder tussenkortelingen, leuningen en planken

buis zie steigerpijp

buiscontainer zie pijpstoeltje

buitenvlak verticale steigervlak aan de leuningzijde evenwijdig aan de buitenstaanders

bulsem zie korteling

chemische verankering bevestigings-methode m.b.v speciale chemische lijmpatronen

configuratie een samenstel van steigeronderdelen die onderling verbondeneen opgebouwde steiger vormen. Zie ook standaardconfiguratie en bedrijfsconfiguratie

console aanbouw aan staander, op willekeurige hoogte aangebracht, waarop buiten de staanders aan de bouwwerkzijde of buitenzijde van de steiger een werkvloer gemonteerd kan worden

console diagonaal steigerpijp die de uitstekende console ondersteunt

contragewicht (tegen)gewicht welke bij gebrek aan verankeringen zorgt voor de stabiliteit van de steiger

controle zie inspectie

demontage demonteren van een steiger in de omgekeerde volgorde als het montageproces

derde leuning leuning op borsthoogte bij slagen groter dan 2,20m

diagonaal steigerpijp in het verticale vlak die het scheef staan van de steiger-constructie in de lengterichting tegen gaat

diagonaalconstructie meerdere steigerpijpen in het verticale vlak die het scheef staan van de steigerconstructie tegen gaan

doorgang is een opvangconstructie in de steiger over een lengte van een of meerdere staanderrijen en over een hoogte van een of meerdere slagen, bedoeld om personen of verkeer vrije doorgang te verlenen

doorloophoogte afstand tussen bovenkant werkvloer en onderkant bovenliggende korteling

draaikoppeling zie koppeling

driehoeksstempel constructiestempels voor hoge belastingen

dubbele leuning leuning met twee liggers

dubbele ligger verzwaarde ligger bestaande uit twee buizen welke gekoppeld zijn met parallelkoppelingen om de 500 mm voor het opvangen van zware vloerbelastingen

dubbele staander extra staander voor het opvangen van grote staanderbelasting

dubbele steiger steiger waarbij de werkvloer aan beide kanten wordt ondersteund door een rij staanders

dwarsdiagonaal steigerpijp in het vlak loodrecht op de gevel die het schranken van de steiger-constructie tegen gaat

dwarsligger zie korteling

eigen gewicht totale gewicht van alle onderdelen van de steigerconstructie

eindleuningstijl voor het bevestigen van de leuning aan het einde van de steiger

elementensteiger zie framesteiger

enkele leuning leuning met één ligger

enkele steiger steiger waarbij de werkvloer aan de "bouwwerkzijde" wordt ondersteund door het bouwwerk en aan de van het bouwwerk afgekeerde zijde wordt ondersteund door een rij staanders

etageladder zie ladder

Folie zie krimpfolie

framesteiger opgebouwd uit geprefabriceerde verticale en horizontale frames en vloerelementen

gaas zie net

gaffel zie kopspindel

gevelsteiger zie gevel-/objectsteiger

gevel-/objectsteiger heeft twee staanderrijen parallel aan de wand of het object waaraan werkzaamheden zullen worden verricht. Kenmerken zijn dat de steiger zijn stabiliteit en stijfheid door verankering ontleent aan de gevel of het object en dat diagonalen in het verticale vlak in de dwarsrichting (mogen) ontbreken

glijschot beplating in buitenvlak van de steiger ter voorkoming van het blijven haken van materiaal tijdens hijswerkzaamheden

goederenlift zie bouwlift

gordel zie koppel

gordingkoppeling zie koppeling

grondbordes vloer op de grondslag

gronddruk druk die de staander uitoefent op de grond

grondverbetering verbetering van de grondgesteldheid om de draagkracht te vergroten

grondslag zie onderslag

hamer stalen bankhamer met een vlakke en een puntige zijde en rubberen handvat voor het vast- en losslaan van de spieën

hamerhouder onderdeel van de koppel om de hamer in te hangen

handschoenen gemaakt van leer of kunststof ter bescherming van de handen tegen beschadigingen

hangsteiger d.m.v. pijpen en koppelingen opgehangen aan de constructie

hangsteigerkoppeling  zie koppeling

harnasgordel zie vanggordel

haspel spoel om kabel op te rollen, behorend tot de standaard uitrusting van een steigerploeg

hefsteiger bouwlift met een groot platform aan één of twee masten

hekwerk afscheiding in het buitenvlak geplaatst van minstens 1m hoog gemeten vanaf de werkvloer

heupleuning randbeveiliging ter hoogte van de heupen

hijsband hulpmiddel voor het gebundeld hijsen van steigermateriaal

hijsconsole console waaraan het hijswiel is bevestigd

hijsen het verticaal transporteren

hijsmiddel hulpmiddel voor het verticaal transporteren

hijssteiger is zodanig uitgevoerd dat er op aangegeven plekken hijsgereedschap, bijvoorbeeld een takel, kan worden opgehangen of bevestigd om daarmee verticale lasten tot een aangegeven maximum binnen of buiten de steiger te kunnen hijsen

hijswiel klein spaakwiel onder console waar hijstouw overheen loopt

hoekstaander staander op het verbindingspunt van twee vlakken

horizontale diagonaal steigerpijp in het horizontale vlak die het schranken van de steiger-constructie tegen gaat

hulpkorteling zie tussenkorteling

hulpslag zie breekslag

hulpstaander staander in het bouwwerk, welke op een bestaande vloer rust, die een verlengde korteling opvangt

hulpsteigermonteur persoon voor het verrichten van eenvoudige ondersteunende (transport) werkzaamheden

hulpvloer tijdelijke vloer die boven een werk/montagevloer ligt. Deze wordt gebruikt in de (de-)montagefase van een steiger omdat de reikhoogte van de monteur anders onvoldoende is. Op deze vloer mogen alleen deskundige steigermonteurs aanwezig zijn. Deze vloer is voorzien van leuningwerk

identificatiebewijs geschrift dat bewijst dat men degene is voor wie men zich uitgeeft

in-en-uitverankering verankering die de steiger koppelt aan een klem-constructie in het bouwwerk

inklimbeveiliging voorzieningen ter voorkoming van het via de steiger betreden van het bouwwerk t.b.v inbraakbeveiliging

inspecteur controleert of er volgens de regels gewerkt wordt

inspectie 1 periodiek, regelmatige controles; 2 incident gestuurd, direct na bepaalde omstandigheden controleren; 3 afname, controle ten tijde van in gebruik name

inspectie SZW inspectiedienst van het Ministerie SZW. O.a. belast met toezicht en handhaving van de arbeidsomstandighedenwetgeving

iso-norm kwaliteitsafspraken en inter-nationale standaardisatie (international organization for standardization)

jukkensteiger opgebouwd uit geprefabriceerde verticale frames, buizen en koppelingen waarvan de vloer bestaat uit steigerdelen

Kabelbinders zie tywraps

kabelhaspel zie haspel

kantelspindel voetspindel voorzien van een kantelbare voetplaat

kantplank een opstaand deel op de werkvloer, ter voorkoming getroffen te worden door afvallende voorwerpen

kantplankhouder beugel voor het bevestigen van de kantplank aan de staander van de steigerconstructie

kantplankkoppeling zie koppeling

kap overkapping van de bovenste werkvloer

kapconstructie zie overkapping

keilbout stalen ankerstang met schroef draad in een stalen spreidhuls

keilbouthuls stalen spreidhuls, waarin een losse bout past om een verankeringsbuis aan het bouwwerk te bevestigen

klem zie koppeling

klemmenkist zie stapelbak

knieleuning leuning ter hoogte van de knie

knikbelasting belasting op staanders of andere steigeronderdelen die doorbuiging/knik veroorzaakt

knooppunt verbindingspunt van staander en ligger

kopband stalen strip op de kop van een steigerdeel

kopdiagonaal zie dwarsdiagonaal

kopkantplank zie kantplank

kopse vlak zijkant van de steiger-constructie

kopleuning leuning in het kopse vlak

koppel riem voor steigerbouwer om hamer, waterpas en spieëntas aan te hangen

koppelbuis pijp t.b.v. doorkoppelen van twee steigers

koppeling wordt aan steigerpijp geklemd d.m.v een spie of bout en brengt daarmee verbinding tussen twee pijpen tot stand; balk~ verbinding van de steiger met de balklaag van het bouwwerk; balkhaak~ verbinding van verankeringsbuis aan de flens van een staalprofiel of staalconstructie; bout~ wordt bevestigd dmv een bout ipv een spie; draai~ verbinding van twee pijpen onder een willekeurige hoek; gording~ stalen hoekprofiel met halve koppeling t.b.v bevestigen gording; hangsteiger~ t.b.v bevestigen steigerpijp aan staalprofielen; kantplank~ t.b.v bevestigen steigerpijp aan kantplank; kruis~ verbinding van twee pijpen onder een hoek van 90 graden; las~ verbinding van twee in elkaars verlengde liggende pijpen; muur~ vlakke plaat die aan het einde van de korteling en/of tussen-korteling bevestigd wordt en die rechtstreeks in een voeg van het metselwerk wordt gelegd bij een enkele steiger; parallel~ verbinding van twee evenwijdige pijpen; tralieligger~ verbinding van twee pijpen onder een hoek van 90 graden in het hart van elkaar; traptrede~ om steiger-trapdelen verstelbaar aan de steiger te verbinden; voeglepel~ zie muur-koppeling

koppen 1 stuiken van steigerdelen, zie stuik; 2 afschuinen van de kop van de kantplank t.b.v de kopband

kopschoor zie dwarsdiagonaal

kopspindel spindel voorzien van flenzen die bovenin de staanders word geplaatst t.b.v. onderslagen

korteling steigerpijp die dient om de werkvloer te ondersteunen tussen de staanders bevestigd aan de langsligger

kortelingsteun zie (muur)koppeling

kramplaat stalen strip aan weerszijde van het uiteinde van een steigerdeel t.b.v bescherming steigerdeel

krimpfolie folie dat zichzelf strak trekt tegen en om de steiger door verwarming

kruisdiagonaal diagonale steigerpijp in het horizontale vlak die in een kruisverband zijn aangebracht om zo het schranken van de constructie tegen te gaan

kruiskoppeling zie koppeling

kruisschoor zie kruisdiagonaal

laadplaats plaats voor het laden van steigermateriaal

ladder stalen, aluminium of houten delen (bomen) voorzien van sporten, voor het bereiken van hoger of lager gelegen vloeren

ladderhuis meerdere ladderopgangen bij elkaar, komt ingebouwd en aangebouwd voor

ladderopgang plaats van de ladder in de steigerconstructie

langsligger ligger in het binnen- en buitenvlak

laser apparaat om hoogte maten over te brengen

laskoppeling zie koppeling

laspen zie montagepen

leuning randbeveiliging van werkvloeren ter voorkoming van valgevaar

leuningstaander horizontale pijp t.b.v ondersteuning leuning

leuningstaander verticale pijp t.b.v. vastzetten leuning

leuningstijl zie leuningstaander

lichte steiger steigerklasse 2, wordt gebruikt voor onderhoudswerk zonder materiaalopslag en kan maximaal 1,5 kN (150 kg) per m2 dragen

lier eenvoudig hijsmiddel

ligger horizontaal geplaatste steigerpijp die meerdere staanders met elkaar verbindt welke in een rij evenwijdig met de gevel geplaatst zijn

liggerafstand h.o.h. afstand gemeten tussen twee boven elkaar geplaatste liggers

loopbrug is een loop- en transportroute d.m.v. een overspanning tussen 2 vaste punten, voorzien van maximaal 1 vloer

los- en laadplaats plaats voor het lossen van materiaal

magneetwaterpas zie waterpas

markering zie afbakening

materiaalstaat standaard lijst voor het bestellen of reserveren van steiger-materiaal gebaseerd op de uittrekstaat

metseljuk framesteiger met een vaste hoogte en breedte voor metselwerkzaamheden

montage opbouwen van een steiger

montagepen 1 vast, pen (in het midden voorzien van een kraag) die tezamen met een laskoppeling wordt gebruikt voor het verlengen van staanders en liggers; 2 los, wordt gebruikt in combinatie met een laskoppeling die niet is voorzien van een vaste pen om buizen in elkaars verlengde te verbinden

montagevloer een vloer waar vanaf gemonteerd wordt en die zo goed mogelijk wordt dichtgelegd. De vloer is voorzien van leuningwerk. Op deze vloer zijn alleen deskundigen van het steigermontagebedrijf actief

muurkoppeling zie koppeling

narooien opruimen na demontage

net doordringbaar bekledingsmateriaal

nuttige belasting gewicht van mensen en materialen op steiger, waarbij wordt uitgegaan van gelijkmatig verdeelde belasting per m² vloeroppervlak

objectsteiger zie gevel-/objectsteiger

omgevingsrisico factoren bepaald door de omgeving welke van invloed kunnen zijn op de steigerconstructie

omloopbordes bordes aan de zijden en koppen van een trap

onderligger aan de muurzijde aan gesteunde kortelingen opgehangen ligger die ter plaatse van raamopeningen de niet gesteunde korteling draagt bij een enkele steiger

onderslag de onderste slag van de steiger vlak boven het maaiveld

ondersteuningsconstructie steiger-constructie primair bedoeld voor het ondersteunen van (tijdelijke) constructies

onderstopping element geplaatst tussen het maaiveld en de voetplaat ter verspreiding van de belasting

oordoppen gehoorbeschermingsmiddel

op ligger bouwen als kortelingen op de ligger zijn bevestigd

op staander bouwen als kortelingen aan de staanders zijn bevestigd

oplangen zie opstuiken

oplegging op het bouwwerk laten rusten

opleiding het bekwaam maken voor het steigerbouwvak

oplengen zie opstuiken

oplevering overdragen van de steigerconstructie aan de opdrachtgever

opleveringsprocedure wijze van overdragen van het aangenomen werk

oppersteiger zie opslagsteiger

opslagsteiger steigerklasse 6, welke dienst doet voor tijdelijke opslag en/of bevoorrading

opstuiken het verlengen van staanders

overbelasting meer belasten dan de toegestane belastingsklasse aangeeft

overbrugging is een opvangconstructie over een lengte van een of meerdere rijen staanders en over een of meerdere slagen, die bedoeld is om om de ruimte voor een obstakel of vrije doorgang in de steiger te overspannen. Voor grote overbruggingen kunnen vakwerkliggers of samengestelde opvangconstructies worden gebruikt

overdracht zie oplevering

overkapping is een constructie die wordt afgedekt met bijvoorbeeld zeilen, golfplaten enz. om een tijdelijke dichte dakconstructie te maken, waaronder droog gewerkt kan worden

pallet stapelbare hulpconstructie voor opslag en transport van (steiger)materiaal

parallelkoppeling zie koppeling

passagevlonder vlonder met luik

PBM persoonlijke beschermingsmiddelen

permanente belasting zie eigen gewicht

personenlift machine met cabine voor verticaal vervoeren van personen

p/g lift personen goederen lift

pijp zie steigerpijp

pijpkoppeling steiger zie traditionele steiger

pijpensnijder gereedschap om steiger-pijpen in te korten

pijpstoeltje opslag- en transportmiddel van steigerpijpen

plankbeugel beugel om vloerdelen aan (tussen)kortelingen te bevestigen ter voorkoming van opwaaien van de steigerdelen

platform zie vlonder

plug hulpmiddel om een houtdraadbout of schroefoogbout in een stenen of betonnen bouwwerk te bevestigen

pootbelasting zie staanderbelasting

puinvangconsole onderdeel van het vangschot

puinvanger zie vangschot

raamsteiger steiger bestaande uit vaste modulen met platforms als werkvloer

randbeveiliging zie leuning

ratelhouder bevestigingsmiddel om ratelsleutel aan koppel te hangen

ratelsleutel speciale dopsleutel om moeren en bouten vast te draaien

reclamedoek zie reclamezeil

reclamezeil tegen het buitenvlak geplaatst zeil t.b.v promotie product of bedrijf

rek pallet

RI&E RisicoInventarisatie en -Evaluatie 

riem zie koppel

ringsleutel sleutel met een stalen steel waarmee zes- of twaalfkantige moeren en bouten vast- of losgedraaid worden

rolsteiger verplaatsbare steiger voorzien van wielen voor kortdurende werkzaamheden, vaak uitgevoerd in aluminium

roostervloer stalen roosterelementen voor vloeren, bordessen, trappen en bruggen

ruimtesteiger steiger met meerdere staanderrijen, zowel in dwars- als langsrichting. Op deze manier kan een groot werkoppervlak worden gecreëerd. Kenmerk is dat de steiger zijn stijfheid ontleent aan diagonalen die in principe in alle staanderrijen zijn aangebracht. De ruimtesteiger wordt zowel vrijstaand als verankerd toegepast. Deze uitvoering komt men vaak tegen in de industrie.

safetybar beveiliging voor het automatisch afsluiten van de ladderopening

safetylijn vaste hulplijn waar de vanglijn aangehaakt wordt

scaff-tag plastic houder met de informatie over de steiger

schakel zie ligger

scheer zie diagonaal

schoor zie diagonaal

schoorconstructie zie diagonaalconstructie

schoorverband zie diagonaalconstructie

schoprand zie kantplank

schot vlonder

schranken vervormen van de steigerconstructie

schrikvloer vloer die in het verleden onder de werkvloer werd aangebracht, bij huidige werkwijze achterhaald begrip

schroefhuls stalen huls met schroefdraad

sjorband zie hijsbanden

sjouwer bouwvakhelper voor allerlei eenvoudige klusjes

slaghoogte verticale afstand tussen twee opeenvolgende langsliggers, hart op hart gemeten

slipkoppeling tweede koppeling voor het verhogen van de op te nemen afschuifkracht

sloffen korte steigerdelen tbv drukverdeling onder voetplaat

slopen voor steigerbouwers verboden woord, zie demonteren

spanningsloze verankering verankering waarbij geen extra spanningen in het bouwwerk worden veroorzaakt

spanningsverankering verankering waarbij extra spanningen in het bouwwerk worden veroorzaakt

spant zie tralieligger

spetterbant strip t.b.v. tegengaan opwaaien steigerdelen

spie bevestigingsmiddel voor de koppeling om deze te klemmen om pijpen 1 vast, spie is een onderdeel van de koppeling; 2 los, spie is een los onderdeel van de koppeling

spieëntas speciale tas voor steigerbouwer om spieën in te bewaren

spindel zie voetspindel

staande steiger zie gevel-/objectsteiger

staander verticaal geplaatste steigerpijp, die op een voetplaat of voetspindel staat t.b.v de belastingoverdracht naar de ondergrond

staanderafstand hart op hart afstand van de staanders in lengterichting van de steiger

staanderbelasting belasting die in de staander optreedt

stahoogte niveau van de hoogste werkvloer

standaardconfiguratie een configuratie waarvan tekening en berekening zijn opgenomen in dit Handboek Richtlijn Steigers

stapelbak stalen opslagbak met vier hijspunten

stapelpallet zie pallet

steeker zie diagonaal

steekschoor zie diagonaal

steeksleutel eenvoudige sleutel voor het vast- en losdraaien van moeren en bouten

steiger tijdelijke constructie opgebouwd rondom of in bouwwerk voor de bereikbaarheid en uitvoering voor de desbetreffende werkzaamheden

steigerbouwbedrijven bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren en adviseren van steigerwerkzaamheden

steigerbouwer functieniveau’s: hulpmonteur, monteur, 1e monteur, voorman zie hoofdstuk 7

steigerbreedte 1 enkele steiger, afstand van de muur tot aan de binnenkant van de staander; 2 dubbele steiger, afstand tussen de binnenste en de buitenste staander, hart op hart gemeten

steigerdeel 1 dun: houten deel van 200 mm breed en 32 mm dik, meest voorkomende lengte 5 m; 2: houten deel van 200 mm breed en 50 mm dik

steigerhoogte afstand van het ondersteuningspunt van de staander tot bovenkant leuning

steigerkaart zie scaff-tag

steigerklasse zie belastingklasse

steigerpijp stalen pijp, buitendiameter 48,3 mm, wanddikte 3,2 mm gewicht 3,6kg per meter

steigerplank zie steigerdeel

steigerslag verticale afstand tussen twee werkvloeren

steigertekening visualisatie van de te bouwen en controleren steigerconstructie

steigervlak verticale vlak evenwijdig aan de gevel, waarin zich een rij staanders bevindt

steigervloer zie werkvloer

stelling 1 zie steiger; 2 term stelling is veel voorkomend in gebieden waar veel (scheeps)aanleg-steigers voorkomen

stelraam element waarbij de binnen en buitenstaander vast met elkaar verbonden zijn

steunberen plaatselijke verbreding van de steiger als alternatief voor verankeren

stuik 1 het kops tegen elkaar aanleggen van steigerdelen; 2 verbinding tussen twee pijpen 3 laskoppeling

systeemsteiger opgebouwd uit buizen met geprefabriceerde knooppunten. vloeren kunnen bestaan uit steigerdelen of geprefabriceerde vloerelementen

te lood 100% verticaal

toelaatbare belasting belasting die toegestaan is op de steigerconstructie

toezichthouder deskundige die toezicht houdt op montage, gebruik en demontage van de steigerconstructie

toolboxmeeting overdracht van veiligheids-, gezondheids- en milieugedachte van het bedrijf naar de medewerkers

torensteiger steiger opgebouwd als toren

traditionele steiger opgebouwd uit pijpen en koppelingen en de vloeren bestaan uit steigerdelen

tralieligger stalen constructie van parallelle steigerpijpen die onderling met elkaar zijn verbonden door gelaste strippen, geschikt voor het maken van grote overbruggingen en het opvangen van grote krachten

tralieliggerpen pen die door de gaten van de tralieligger wordt gestoken tbv koppelen van tralieliggers

transportsteiger zie opslagsteiger

trap constructie met stalen, aluminium of houten treden voor het bereiken van hoger of lager gelegen vloeren

trappenhuis zie trappentoren

trappentoren steigerconstructie voorzien van trappen

trekschoor diagonaal die op trek wordt belast

tuien verankeren van vrijstaande steigers d.m.v kabels

tussenkorteling steigerpijp die dient om de werkvloer te ondersteunen tussen de staanders en daarbij steunt op de langs-ligger

tussenleuning zie knieleuning

tussenslag zie breekslag

tywraps kunststof bevestigingsmateriaal, o.a. t.b.v. bevestiging netten

uitbouwconsole systeemelement ter verbreding  van een enkele werkvloer

uitbouwsteiger steiger waarvan geen of niet alle staanders op de grond staan en waar met diagonalen de verticale belastingafdracht van de niet gesteunde staanders naar de steunpunten verzorgd wordt. werkvloer is qua oppervlak groter dan de basis

uitkragende werkvloer werkvloer die tot buiten de staander is verbreed dmv verlengde korteling, tussenkorteling en/of console

uitspindelen 1 d.m.v. spindels waterpas stellen; 2 d.m.v. spindels klem zetten

uitsteeksteiger steiger waarvan een deel van de basis uitsteekt en niet op de ondergrond rust

uittrekstaat standaardlijst om het benodigde materiaal uit te rekenen aan de hand van de steigertekening

uitvlakken het ontruimen en vlak maken van de plaats waar de steiger komt

uitvoerder algemeen leidinggevende, geeft werk uit aan de voorman en deelt personeel in

uitzetkorteling beginkorteling gemonteerd aan staanders t.b.v bepalen breedte steiger

vaklengte zie staanderafstand

vakwerkligger zie tralieligger

valgordel zie vanggordel

vallijn zie vanglijn

valschot zie vangschot

vanggordel gordel bestaande uit verstelbare schouder- en beenbanden en een vanglijn die verplicht aangelijnd moet zijn tijdens werkzaamheden in onbeveiligde gebieden op de steiger

vanglijn lijn voorzien van een demper die de gordel met de steigerconstructie of safetylijn verbindt

vangnet net voor het opvangen van vallende materialen of personen

vangschot beveiliging tegen vallende voorwerpen boven ingangen van bouw-werken en boven plaatsen waar wordt gewerkt en/of regelmatig verkeer plaatsvindt

vca veiligheids checklist voor aannemers voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico

veiligheidsgordel zie vanggordel

veiligheidsbril metalen of kunststof montuur, met zijkapjes en voorzien van gehard glas of kunststof en kan verplicht worden gesteld door opdrachtgever of regelgeving

veiligheidshelm verplicht te dragen kunststof bouwhelm met een goed ingesteld ‘verend’ binnenwerk

veiligheidskaart zie scaff-tag

veiligheidsnet zie vangnet

veiligheidsschoenen verplicht te dragen hoge schoenen met stalen of kunststof neuzen, minimaal type S3 ondoordringbare veerkrachtige tussen-zolen en een anti-slipzool

veiligheidsvest reflecterend vest t.b.v. veiligheid op de bouwplaats

veranderlijke belasting zie nuttige belasting

verankering onderdelen die het steiger-geraamte verbinden met de verankerings-punten in of aan het bouwwerk

verankeringsbout bout voor het vastzetten van een verankering

verankeringspatroon voorgeschreven patroon voor plaatsing van verankering in de steiger welke in vooraanzicht van de steiger zijn aangegeven

verankeringspijp horizontaal steigerbouw-element, gewoonlijk loodrecht op de wand van het bouwwerk en in dwarsrichting van de steiger

verankeringsspindel spindel om een pijp tussen twee evenwijdige vlakken te klemmen

verhijsbare steiger wordt door een kraan, verrijker etc. verplaatst

verreiker mobiele kraan om steigermateriaal op hoogte te brengen, welke ook dienst kan doen als hoogwerker

versterkte ligger ligger voorzien van extra ondersteuning (bijv. strip) voor het opvangen van grotere belastingen of voor het toepassen bij grotere overspanningen

vloerdeel zie steigerdeel

vlonder vloergedeelte van systeemsteiger

vlonderborging beugel om vloerdelen aan constructie te bevestigen ter voorkoming van opwaaien van de steigerdelen

vluchtweg route waarlangs men een veilige plaats kunnen bereiken in geval van noodsituaties

voeglepel zie muurkoppeling

voetplaat vlakke plaat van minimaal 225 cm² voorzien van een pen of een korte pijp, waarover of waarin een staander kan worden geschoven, die dient om de belasting van de staander over een groter draagvlak te verdelen

voetspindel verstelbare voetplaat

voorman verantwoordelijke voor en bevoegd tot het op de toegewezen werklocaties ondersteunen van de projectleider in alle voorkomende zaken

vrijstaande steiger steiger die de stabiliteit niet ontleent aan een in- of omliggend of nabijgelegen object (constructie, gebouw etc.)

waarborgregeling certificaat van de VSB, waarmee bedrijven laten zien dat ze veilig en vakkundig te werk gaan

waterpas 1 100% horizontaal; 2 meetinstrument om de steigerconstructie horizontaal en verticaal te stellen en te controleren

waterpashouder onderdeel van de koppel om waterpas op te bergen

werkbelasting zie nuttige belasting

werkhoogte stahoogte + 2m

werkschoenen zie veiligheidsschoenen

werkvloer vloer die bestemd is om op te werken, waarop materialen zijn geplaatst of waarover verkeer van personen en vervoer van materialen plaatsvindt

windbelasting de invloed van de wind op de steiger, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van netten en zeilen aan de steiger

windverband horizontaal in de steiger aangebrachte diagonalen (net onder een slag) ter vergroting van de verticale stijfheid van de constructie

zadel raamwerk, bestaande uit pijpen en koppelingen, dat bij dakhellingen gebruikt wordt als basis bij het opbouwen van een steiger

zware steiger steigerklasse 4

zwenkwiel draaibaar wiel

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 8. Termen en Definities