Richtlijn Steigers

Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is een specialisme, waaraan ook door de gebruiker, de opdrachtgever én de wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Niet alleen moeten zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger. Ook de Arbowet moet voor wat veiligheid en gezondheid betreft goed worden ingevuld.

Voor een ieder die regelmatig betrokken is bij de bouw of het gebruik van steigers zijn er tot dusverre zeer veel uiteenlopende normen, wetsteksten, voorschriften, veiligheidsbladen en is er cursusmateriaal, waaruit de informatie gehaald moet worden. Veelal informatie uit bronnen die elkaar tegenspreken of anderszins onduidelijkheid in de hand werken.

Lees meer: Richtlijn Steigers

Voor wie

Richtlijn Steigers is bedoeld voor Iedereen die (in)direct te maken krijgt met de steiger.Te denken valt aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, schilders, metselbedrijven, installateurs, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, isolatiebedrijven, scheepsbouwbedrijven, verhuur­bedrijven, (petro) chemische bedrijven, overheden, advies­bureaus, toezichthouders/inspecteurs, onderwijsinstel­lingen, uitzendorganisaties, verzekeringsmaatschappijen.

Lees meer: Voor wie

Inhoud Richtlijn Steigers

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. De Richtlijn Steigers geeft steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren. De steiger kan worden beschouwd als een tijdelijke werkplek voor derden en dus wordt ervan uitgegaan dat steigerbouw een specialisme is...

Lees meer: Inhoud Richtlijn Steigers

Website en Gedrukte versie

De website www.richtlijnsteigers.nl bevat altijd de meest actuele integrale versie van de richtlijn. De website biedt daarnaast uitgebreide zoekmogelijkheden om direct de door u gewenste onderwerpen te vinden. Tevens is het mogelijk om een geprinte versie te bestellen.

Lees meer: Website en Gedrukte versie

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Richtlijn Steigers