Richtlijn Steigers

Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is een specialisme, waaraan ook door de gebruiker, de opdrachtgever én de wetgever hoge eisen worden gesteld. Dagelijks werken uiteenlopende beroepsgroepen op een steiger. Niet alleen moeten zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van die steiger. Ook de Arbowet moet voor wat veiligheid en gezondheid betreft goed worden ingevuld.

Voor een ieder die regelmatig betrokken is bij de bouw of het gebruik van steigers zijn er tot dusverre zeer veel uiteenlopende normen, wetsteksten, voorschriften, veiligheidsbladen en is er cursusmateriaal, waaruit de informatie gehaald moet worden. Veelal informatie uit bronnen die elkaar tegenspreken of anderszins onduidelijkheid in de hand werken.

In Europa worden op centraal niveau normen gehanteerd voor de stalen steiger die vervolgens in alle deelstaten als zodanig als basis dienen voor het bouwen of het gebruik van stalen steigers. Ook de Nederlandse regelgeving verandert. Zo werkt elke branche sinds 2007 aan het tot stand komen van Arbocatalogi, waarbij werkgevers- en werknemerspartijen als uitgangspunt kiezen voor de stand van de techniek. De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische werkmethoden en hulpmiddelen aan de voorschriften van de overheid kan worden voldaan.

Het initiatief voor dit boek werd al eerder genomen. Met het intrekken van het P-blad Steigers in 1996 ontstond een lacune die de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) samen met Bouwend Nederland wensten in te vullen. Het boek is tot stand gekomen in een 10-jarige samenwerking tussen de beide partijen. Circa 60 personen werkten hieraan; de inhoud werd afgestemd met partijen als TNO, universiteiten, het Ministerie van Sociale Zaken, de Arbeidsinspectie, Arbouw en Aboma+Keboma. Daarmee weerspiegelt het boek de enorme inspanning om alle relevante informatie gebundeld te krijgen in één richtlijn. Er is sprake van hoofdstukken die voor het eerst aan het papier werden toevertrouwd.

Op basis van de wens een boek te schrijven dat aansloot bij zowel de Europese als de Nederlandse regelgeving, heeft het boek vorm gekregen in een rekenmodel. TNO Bouw tekende voor de controle op correctheid en compleetheid van het rekenmodel, dit op dringend verzoek van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inhoud van dit boek geeft de stand van de techniek weer. Deze zo belangrijke stand van de techniek verschijnt parallel aan dit boek ook op de website www.richtlijnsteigers.nl. Om te bewerkstelligen dat de regelgeving actueel is én blijft, wordt daar de inhoud van de Richtlijn Steigers voortdurend bijgehouden. In dit kader kan via de website ook commentaar kenbaar worden gemaakt. Bij actualisering van boek en website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden. Parallel aan de Richtlijn Steigers verschenen bij Arbouw een tweetal A-Bladen.

Met de Richtlijn Steigers hebben VSB en Bouwend Nederland de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijn is specifieker verwoord dan een -noodzakelijkerwijs compact geformuleerde- beleidsregel. VSB en Bouwend Nederland verwachten hiermee dan ook een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan veiligheid, gezondheid én kostenefficiency bij het werken op hoogte met steigers. De toepassing van de richtlijn wordt door beide partijen van harte aangeraden.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Richtlijn Steigers Richtlijn Steigers